{ auktorisation }

Korrelat Legal English kan erbjuda auktoriserade översättningar och följer generellt Föreningen Auktoriserade Translatorers regler och rekommendationer.

 

En auktoriserad översättning är ett dokument som blivit officiellt bestyrkt efter översättningen. Auktorisering förekommer vid översättning av dokument som skall inges till statliga myndigheter eller andra institutioner, av rättsliga eller andra skäl. Bestyrkande används exempelvis när det gäller tillsynsrelaterade eller officiella dokument, avskrifter, intyg och immigrationshandlingar.

 

För det mesta förses en auktoriserad översättning med en anteckning eller ett försättsblad som anger att översättningen är korrekt. Den bär också translatorns underskrift och Kammarkollegiets stämpel (stämpel och/eller självhäftande märke).

 

I Sverige auktoriseras translatorer av Kammarkollegiet. Ni kan läsa mer om auktoriserade översättningar, auktoriserade translatorer och de regler som gäller för denna yrkeskår på:

http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/transauk.html.

 

Är det säkert att Ni behöver en auktoriserad översättning? En auktoriserad översättning är inte nödvändigtvis av bättre kvalitet. Vid icke-auktoriserade översättningar kan översättaren ta hjälp av sin kulturella kännedom om målspråket för att sätta en individuell prägel på översättningen. Annat gäller för auktoriserade översättningar. De måste exakt överensstämma med originaldokumentet. En auktoriserad översättning kan därför faktiskt vara av sämre kvalitet i den bemärkelsen att språket kan bli lite stelt och svårt att förstå.

 

En översättning kan bestyrkas på flera olika sätt beroende på dokumentets användning och karaktär. Auktoriserade översättningar regleras av den lokala lagstiftningen i varje enskilt land. Det är viktigt att veta vad den som begär översättningen kräver.